درگذشت طاهر احمدزاده، نزديك‌ترين يار استاد محمد تقى و دكتر على شريعتى
            را به ملت ايران و همه شاگردان آن مكتب تسليت مى‌گوييم!

Mobile App for iOS & Android
here part

Click on Logos to Download preferred Application from Apple Store or Google Play.