درگذشت بانو پوران شريعت رضوی همسر گرانقدر شادروان دکتر علی شریعتی را به فرزندان برومند و اندیشمند ایشان
احسان، سوسن، سارا، مونا، و همچنين به ملت ايران و شاگردان مكتب فكرى شريعتى تسليت مي‌گوييم

Mobile App for iOS & Android


Click on Logos to Download preferred Application from Apple Store or Google Play.